Kurzbezeichnungen der Kunststoffe


PIB Polyisobutylen
PK Polyketon
PMMA Polymethylmethacrylat
PMMI Polymethacrylmethylimid
PMP Poly - 4 - methylpenten
PO Propylenoxid - Kautschuk
POM Polyoxymethylen
PP Polypropylen
PP - (MC) Polypropylen, mit Metallocen - Katalysatoren hergestellt
PP - B Polypropylen - Blockpolymerisat
PP - H Polypropylen, Homopolymerisat
PP - HC Polypropylen, hochkristallin
PP - Q Polypropylen, hohe Schmelzefestigkeit
PP - R Polypropylen - Randompolymerisat
PPC Chloriertes Polypropylen
PPE Polyphenylenether
PPS Polyphenylensulfid
PPSU Polyphenylensulfon
PS Polystyrol
PS - E Polystyrol, expandiert
PS - HI Polystyrol, hoch schlagfest
PSU Polysulfon
PTFE Polytetrafluorethylen
PUR Polyurethan
PVAC PolyvinylacetatK 2016

© kunststoffFORUM 1998 - 2024